loading...

انجمن پرتونگاران برتر ایران [ISPR]

مجموعا برای تاسیس هر مرکز رسمی یکسری قوانین و شرایط لازم است و دریافت پروانه بهره برداری برای مراکز رادیولوژی نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این بخش آئین نامه مربوط به تاسیس مرکز رادیولوژی آورده شده که معمولا سوال بسیاری از کارشناسان و دانشجویان این رشته می باشد.فصل اول تعاريف: ماده 1 – راديولوژي رشته اي از طب است كه از انرژي اشعه اي در تشخيص بيماريها استفاده مي نمايد. ماده 2 – مركز راديولوژي كه در اين آيين نامه به اختصار «مركز» ناميده مي شود به محلي گفته ميشود كه براي…
آخرين مطالب


مجموعا برای تاسیس هر مرکز رسمی یکسری قوانین و شرایط لازم است و دریافت پروانه بهره برداری برای مراکز رادیولوژی نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این بخش آئین نامه مربوط به تاسیس مرکز رادیولوژی آورده شده که معمولا سوال بسیاری از کارشناسان و دانشجویان این رشته می باشد.

فصل اول تعاريف:

ماده 1 راديولوژي رشته اي از طب است كه از انرژي اشعه اي در تشخيص بيماريها استفاده مي نمايد.

ماده 2 مركز راديولوژي كه در اين آيين نامه به اختصار «مركز» ناميده مي شود به محلي گفته ميشود كه براي انجام آزمايشهای پرتوشناسي بطور مستقل ايجاد مي گردد. و چنانچه در يكي از مراكز درماني و بهداشتي مستقر شود بخش راديولوژي ناميده خواهد شد.

ماده 3 متخصص راديولوژي به كسي اطلاق ميشود كه علاوه بر داشتن درجه دكترا در طب داراي دانشنامه يا گواهينامه رسمي تخصصي تأييد شده از طريق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي(وزارت علوم ، تحقيقات وفن آوري در خصوص دانش آموختگان سالهاي گذشته) باشد.

ماده 4- كارمند فني به كسي اطلاق ميشود كه دوره پرتو شناسي تشخيصي (راديولوژي) را در يكي از مراكز دانشگاهي داخل و يا خارج از كشور گذرانده و  موفق به اخذ مدرك كارشناسي يا كارداني شده باشد. (مدرك دانش آموختگان خارج از كشور بايستي به تأييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي برسد)

ماده 5- حفاظت در برابر اشعه هاي يونيزان عبارتست از ايجاد و كنترل تأسيسات وتجهيزات فني لازم وانتخاب روش مناسب كار به منظور حفاظت از پرتو گيري افراد يكه به نحوي در داخل و اطراف هر مؤسسه يا بخش راديولوژي حضورو يا تردد دارند.

ماده 6 پروانه هاي تأسيس و مسئول فني پروانه هاي قانوني هستند كه از طريق وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي پس از تصويب كميسيون قانوني بعنوان مجوز فعاليت هر مركز صادر مي شوند.

ماده 7 در اين آيين نامه به اختصار به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي «وزارت» به دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني «دانشگاه / دانشكده» به كميسيون تشخيص امورپزشكي موضوع ماده 20قانون مربوط به مقررات امور پزشكي ، داروئي ، مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 (با اصلاحات بعدي) «كميسيون قانوني» و به پروانه هاي تأسيس ومسئولان فني «پروانه هاي قانوني» گفته ميشود.

 

فصل دوم شرايط تأسيس وبهره برداري :

ماده 8 اجازه تأسيس مؤسسه راديولوژي به اشخاص حقيقي ، حقوقي ،مؤسسات خيريه و شركتهاي تعاوني خدمات بهداشتي، درماني با تصويب كميسيون قانوني وپس از اخذ موافقت اصولي از وزارت داده مي شود.

تبصره 1- مؤسس بايستي مدرك تخصصي راديولوژي Ph.D ،كارشناسي ارشد وكارشناسي راديولوژي را داشته باشد.

تبصره 2- اشخاص حقوقي بايستي داراي اساسنامه تأييد شده از سوي مراجع ذيصلاح بوده و در آن اركان ، تشكيلات ، شرح وظايف واختيارات هيأت مديره و نحوه انتخاب آن ، منابع مالي ، شرايط عضويت و نحوه انحلال آن پيش بيني و فرد يا افراد واجد شرايط بعنوان مؤسس را معرفي نمايند.

تبصره 3 به هر فرد واجد شرايط (حقيقي يا حقوقي ) بيش از يك پروانه تأسيس داده نمي‌شود. ضمناً يك نفر نمي‌تواند بطور همزمان مؤسس يك مركز راديولوژي و مسئول فني مركز ديگر باشد. مؤسس يا مؤسسين بايستي حداقل براي يك نوبت كاري مسئوليت فني و يا همكاري مركز مربوطه را تقبل نمايند.

تبصره 4 كليه مؤسسات وبخشهاي راديولوژي موجود مكلفند حداكثر ظرف مدت يكسال پس از تصويب وابلاغ اين آيين نامه و با هماهنگي دانشگاهها/ دانشكده هاي ذيربط  وضعیت خود را با شرايط وضوابط مندرج در اين آيين نامه تطبيق دهند.

تبصره 5 مراكز راديولوژي نميتوانند مركز ديگري بنام شعبه داير نمايند.

تبصره 6 در زمان تأسيس و تمديد پروانه تأسيس ارائه گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر و نيزگواهي عدم سوء پشينه  كيفري كليه كاركنان فني و اداري مركز ضروريست.

ماده 9 محل تأسيس مركز بايد پس از اخذ موافقت اصولي وقبل از هرگونه اقدام تأسيساتي مورد بازديد وتأييد معاونت درمان دانشگاه /دانشكده مربوطه قرار گيرد. همچنين مراتب از سوي دفتر سلامت محيط كار وساير واحد هاي ذيصلاح بررسي و در صورت تأييد نسبت به اجراي عمليات مقدماتي بر مبناي مفاد قرارداد تأسيس منعقد و سايرضوابط و مقررات اقدام خواهد شد.

تبصره 1- دفتر سلامت محيط كار و ساير واحدهاي ذيصلاح مي بايستي هماهنگي لازم با سازمان انرژي اتمي ايران در خصوص تعيين ورعايت ضوابط و استانداردهاي حفاظتي موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه را بنمايند.

تبصره 2 سطح بندي خدمات از جمله تعيين فاصله بين مؤسسات راديولوژي وتعيين تعداد جمعيت وغيره براساس مقررات  مصوب وزارت انجام خواهد شد.

تبصره 3 ايجاد مركز راديولوژي در درمانگاهها و بيمارستانها مشروط به معرفي مؤسس يا مؤسسين واجد شرايط جهت كسب موافقت اصولي به كميسيون قانوني وزارت (موضوع تبصره 1 ماده 19  آئين نامه درمانگاهها و تبصره 2 ماده 4 آئين نامه نحوه تأسيس و بهره برداري بيمارستانها) و اخذ پروانه بهره برداري با معرفي مسئول يا مسئولين فني واجد شرايط ، كاركنان فني جوياي كار و ..... خواهد  بود.

تبصره 4 نهادها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند در صورتي ميتوانند تقاضاي تأسيس مركز راديولوژي نمايندكه داراي مجوز صادره با توجه به مفاد این آيين نامه و همچنين اجازه تأسيس مؤسسات قيد شده باشند، ضمناً براي بيمارستانهاي دولتي نياز به معرفي مؤسس (طبق ضرابط اين آئين نامه ) نيست.

ماده 10- هر متخصص راديولوژي مي تواند حداكثر مسئوليت فني دونوبت كاري يك مركز ويا بخش راديولوژي و يا يك نوبت كاري مركز و بخش را بطور غير همزمان بعهده گيرد. حضور او در اوقات تعيين شده در محل كار الزامي است.

تبصره 1 رعايت مفاد آئين نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس مطب جهت تصدي پست مسئوليت فني و يا بكارگيري پزشك همكار الزامي است.

تبصره 2 مراكز راديولوژي حداكثر در دو نوبت صبح و عصر فعال خواهند بود و اين مراكز فقط مجاز به فعاليت براساس نوبت هاي كاري مندرج در پروانه تأسيس خواهند بود بديهي است بخش هاي راديولوژي بيمارستان و نيز درمانگاههاي شبانه روزي داراي بخش مزبورملزم به ارائه خدمات درتمامي ساعات شبانه روز مي باشند.

ماده 11- راديوگرافي هاي مرتبط با امور داندانپزشكي در مطب ها ودرمانگاههاي عمومي و تخصصي داندانپزشكي بايد براساس ضوابط مندرج در هر يك از آيين نامه هاي مربوطه انجام گيرد.

ماده 12- متخصصين راديولوژي فك، دهان و صورت ميتوانند درچهارچوب ضوابط مندرج در اين آيين نامه اقدام به تأسيس مراكز راديولوژي مرتبط با رشته تخصصي خود بنمايند و رعايت فاصله مقرر با مراكز راديولوژي عمومي ضروري نمي باشد.

ماده 13 بخش يا مركز راديولوژي بايد داراي امكانات ، تجهيزات و همچنين كارمندان صلاحيت دار و جوياي كار مورد نياز بر حسب استانداردهاي اعلام شده توسط مراجع ذيصلاح وزارت بوده و ضوابط حفاظت در برابر اشعه را دقيقاً رعايت نمايند.

تبصره 1 انجام سونوگرافي توام با ساير خدمات راديولوژي در مراكز راديولوژي عمومي مجاز مي باشد.

تبصره 2 جهت ايجاد مركز سي تي اسكن و يا ام آر آي نياز به مؤسس ومسئول فني جداگانه اي مي باشد . اخذ پروانه تأسيس منوط به كسب مجوز از وزارت و تصويب كميسيون قانوني ميباشد. مسئولين فني اين مراكز بايد موفق به گذراندن دوره آموزشي مربوطه مورد تأييد معاونت آموزشي وزارت با رعايت مفاد اين آيين نامه شده باشند.

تبصره 3 هر متخصص و راديولوژي تنها مي تواند مؤسس (ومسئول فني) يك مركز راديولوژي (توام با سونوگرافي) يامركز سي تي اسكن و يا ام آر آي باشد.

ماده 14- درخواست تأسيس ومراحل صدور موافقت اصولي و بهره برداري وپروانه هاي قانوني به شرح زير است :

الف- متقاضي بايد درخواست كتبي خود را همراه با مدرك مورد نياز به معاونت درمان دانشگاه / دانشكده مربوطه تسليم نمايد. پس از بررسي و تطابق آن با نيازهاي منطقه اي و سطح بندي خدمات تشخيص درماني و ... پرونده در كميسيون قانوني مطرح ميگردد.

ب موافقت اصولي در صورت تأييد وتصويب صلاحيت مؤسس توسط كميسيون مذكور و همچنين انعقاد قرارداد تأسيس بين متقاضي و وزارت وپس از واريز مبالغ موضوع تعرفه هاي مصوب هيأت وزيران به حساب در آمدهاي عمومي دولت، صادر ميگردد.

ج مدت اعتبار ، تمديد و لغو موافقت هاي اصولي صادره بر اساس مفاد قرار داد تأسيس مي باشد.

د مدارك مورد نياز از جمله تأييد نهايي حفاظت در برابر اشعه و ... و همچنين معرفي مسئول فني و كاركنان واجد شرايط همراه مدارك لازم از سوي دانشگاه /دانشكده مربوطه جهت طرح موضوع بهره برداري در كميسيون قانوني به وزارت ارسال ميگردد.

هـ - صلاحيت مسئول فني در كميسيون مزبور تأييد وسپس پروانه هاي تأسيس ومسئول فني صادر ميشود.

و- شروع بكار و يا تمديد پروانه هاي مركز منوط به معرفي مسئول فني و ساير افراد فني جوياي كار جهت كليه نوبتهاي كاري مي‌باشد.

ز ارائه كليه خدمات راديولوژي مي بايستي مطابق ساعات فعاليت مندرج در پروانه تأسيس و با حضور و نظارت مسئول فني مركز انجام شود.

تبصره 1 تجهيزات، فضا ونيروي انساني مورد نياز نسبت به تعداد بيماران پذيرش شده توسط كميسيون قانون مشخص و به دانشگاه هاي علوم پزشكي ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2- براي اخذ پروانه بهره برداري معرفي حداكثر50% كادر پزشكي وپيراپزشكي وكارمندان فني واجد شرايط از دانش آموختگان گروه پزشكي وابسته جوياي كاركه در مراكز دولتي وخصوصي هيچ نوع اشتغالي نداشته باشند براي تمامی نوبت هاي كاري الزامي است.

تبصره 3 مسئول پذيرش و بايگاني بخش هاي راديولوژي بيمارستان بايد از بين افراد جوياي كار رشته كارشناسي يا كارداني مدارك پزشكي انتخاب ومعرفي شوند (در صورت نبودن داوطلب ،  بكارگيري دانش آموختگان رشته هاي عمومي مثل پرستاري بلامانع است).

تبصره 4 رعايت فعاليت حداكثردو نوبت كاري (دولتي و غير دولتي) براي كليه پزشكان متخصص راديولوژي وكادر فني واجد شرايط كه در مركزفعاليت ميكنند الزامي است واجازه اشتغال همزمان نيز داده نمي‌شود. ضمناً پزشكان شاغل حداكثر مي توانند با دومؤسسه درماني همكاري داشته باشند.

تبصره 5 كارمندان دولت و وابسته به دولت فقط مي‌توانند مسئوليت فني و يا همكاري يك نوبت كاري مراكز راديولوژي غير دولتي را تقبل نمايند.

تبصره 6 مسئولان فني مركز ميتوانند مؤسس مركز نيز باشند ودر هر حال هر فرد فقط ميتواند مسئول فني دو نوبت كاري (اعم از دولتي و غير دولتي) در شبانه روز باشد.

تبصره 7 در صورتيكه مؤسس فوت نمايد وراث قانوني متوفي مي بايد در يك مهلت حداكثر دو ساله و به محض اخذ گواهي انحصار وراثت فرد واجد شرايطي را بعنوان جانشين (مؤسس ) معرفي نمايد كه پس از تأييد صلاحيت فرد معرفي شده توسط كميسيون قانوني پروانه تأسيس جديد مركز بنام وي صادر خواهد شد.  ودر اين مدت مسئول فني مركز با موافقت وراث قانونی  ميتواند مركز را اداره نمايد.

-    در صورتيكه موسس به علت از كار افتادگي قادر به اداره مركز راديولوژي نباشد خود او يا قيم وي بايد در يك مهلت 6 ماهه نسبت به معرفي فرد واجد شرايط ديگري بعنوان جانشين (موسس) اقدام نمايد. پس از تائيد صلاحيت  فرد معرفي شده توسط كميسيون قانوني پروانه تأسيس بنام وي صادر ميگردد.

-    در صورتيكه مسئول فني فوت نمايد و يا بهر علت ديگر قادر به انجام وظايف محوله نباشد مؤسس موظف است فوراً فرد واجد شرايط ديگري را بجاي وي معرفي نمايد. پس از تأييد صلاحيت فرد معرفي شده توسط كميسيون قانوني پروانه مسئول فني بنام وي صادر ميگردد.

-    در صورتيكه مؤسس ومسئول فني مركز راديولوژي يك فرد واحد باشد و فوت نمايد و يا بهر علت ديگر قادر به اداره مركز نباشد بر حسب مورد وراث و يا قيم قانوني وي و يا خود او بايد فرد واجد شرايط ديگري را بعنوان جانشين معرفي نمايند. پس از تأييد صلاحيت فرد معرفي شده توسط كميسيون قانوني پروانه تأسيس ومسئول فني جديد بنام وي صادر مي‌گردد.

-    در صورتيكه مركز راديولوژي توسط يك هيأت موسس تأسيس شده باشد و يكي از مؤسسان فوت نمايد ويا بهر علت ديگر قادر به انجام وظايف خود نباشد وراث قانوني وي بايد به مجرد اخذ گواهي انحصار وراثت وقيم قانوني يا فرد از كار افتاده بلافاصله فرد واجد شرايط ديگري را بعنوان جانشين وي معرفي نمايند. پس از تأييد صلاحيت پروانه تأسيس با تركيب هيئت مؤسس جديد صادر مي گردد.

تبصره 8 در صورتيكه مسئول فني راديولوژي نخواهد بكار ادامه دهد بايد دو ماه قبل مراتب را بطور كتبي به مؤسس ومعاونت درمان دانشگاه/دانشكده مربوطه اعلام نمايد. در ظرف اين مدت مؤسس موظف است نسبت به معرفي مسئول فني جايگزين اقدام نموده تا پس از تصويب وتأييد صلاحيت وي توسط كميسيون قانوني پروانه مسئول فني جديد صادر گردد.

ماده 15- اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي مجاز نيستند در طول خدمت در محل ديگري بجزمؤسسات وابسته به دانشگاه اشتغال داشته باشند . پروانه تأسيس و پروانه بهره برداري براي اين افراد پس از استخدام فقط جهت بخشهاي دانشگاهي (كلينيك هاي ويژه و بيمارستانها) صادر ميشود.

تبصره پروانه تأسيس و پروانه بهره برداري در بخش غير دولتي براي افراد موضوع اين ماده پس از بازنشستگي از خدمات دولتي صادر خواهد شد. در صورت قطع ارتباط استخدامي بهردليل وقبل از بازنشستگي اين گونه افراد با دانشگاه پروانه صادره موضوع ماده فوق لغو وپروانه تأسيس مركز راديولوژي طبق ضوابط مربوطه براي آنان صادر مي شود.

ماده 16 در صورتيكه مسئول فني بعلت بيماري ويا علل ديگر قادر به انجام وظايف محوله وحضوردر مركز راديولوژي به مدت كمتر از سه ماه نباشد مي تواند يكفرد واجد شرايط را با موافقت مؤسس يا مؤسسان بعنوان جانشين خود براي اين مدت معرفي نمايد.

تبصره در صورتيكه مدت عدم امكان حضورمسئول فني از سه ماه تجاوز نمايد مؤسس يا مؤسسان موظفند فرد واجد شرايطي را بعنوان مسئول فني موقت معرفي تا پس از تصويب كميسيون قانوني پروانه مسئول فني موقت (تا يكسال ) صادر شود و براي مدت بيشتر از يكسال پروانه مسئول فني دائم صادر خواهد شد.

ماده 17 پروانه تأسيس (بهره برداري ) مركز راديولوژي براساس ضوابط و شرايط تعيين شده پس از تصويب كميسيون قانوني توسط وزارت صادر مي گردد.

تبصره 1- پروانه مسئول فني مراكز راديولوژي به پزشكان متخصص راديولوژي واجد شرايط پس از تأييد صلاحيت توسط كميسيون قانوني داده خواهد شد.

تبصره 2 فعاليت بخشهاي راديولوژي بيمارستاني بصورت شبانه روزي خواهد بود و معرفي مسئول فني واجد شرايط براي هر يك از نوبت هاي كاري ضروري است.

ماده 18 تغيير نام و محل مؤسسه ونيز هرگونه تغييرات ساختماني و يا توسعه ، تهيه ونصب دستگاههاي جديد بايستي با اطلاع قبلي وموافقت معاونت درمان دانشگاه /دانشكده مربوطه و اخذ مجوز از وزارت صورت پذيرد.

ماده 19- نظارت كارشناسان بهداشت محيط و پرتوها و سايرواحدهاي ذيصلاح قانوني براي اجراي كارهاي ساختماني واقدامات لازم به منظور حفاظت در برابر اشعه در مرحله طرح و اجراء ويا رفع نقص ضروري است.

ماده 20 هر مركز و يا بخش راديولوژي بايد داراي دفاتر مخصوصي به منظور ثبت مشخصات بيماران، پزشكان معرف وشماره نظام پزشكي آنان وتاريخ درخواست راديوگرافي وساير اطلاعات مورد درخواست وزارت يا دانشگاه /دانشكده باشد.

تبصره بايگاني يك نسخه از گزارش آزمايش پرتوشناسي به مدت پنج سال الزامي است.

ماده 21 همكاري مستمر با بازرسان وزارت و دانشگاه /دانشكده  و ديگر مراجع ذيصلاح قانوني واجراي دستورات آنها از سوي مراكز و بخشهاي راديولوژي الزامي است.

 

فصل سوم وظايف مؤسس يا مؤسسان :

ماده 22 اهم وظايف مؤسسان مراكز راديولوژي بشرح ذيل مي باشد :

الف- معرفي مسئول فني و سايركاركنان واجد شرايط جوياي كار براي مركزجهت تمام نوبت هاي كاري

تبصره 1 مؤسس در صورت تخلف مسئول فني از وظايف قانوني و احراز آن توسط كميسيون قانوني مي تواند درخواست تغيير وي را نمايد.

تبصره 2 در صورت عدم حضور مسئول فني به مدت بيش از سه ماه مؤسس يا مؤسسان بايد بلافاصله فرد واجد شرايط ديگري را به دانشگاه / دانشكده مربوطه معرفي نمايند.

ب انتخاب ومعرفي كليه كاركنان فني جوياي كار واجد شرايط در مركز براساس ضوابط و استانداردهاي مربوطه به دانشگاه / دانشكده جهت صدور پروانه هاي قانوني .

تبصره هرگونه تغيير و جابجايي كاركنان در مراحل بعدي بايستي به اطلاع معاونت درمان دانشگاه /دانشكده براساس مقررات مربوطه صورت گيرد.

ج اخذ مجوزفعاليت از معاونت درمان دانشگاه /دانشكده هاي مربوطه براي كليه كاركنان فني در مركز كه به صورت تمام وقت ، نيمه وقت ويا پاره وقت همكاري مي كنند براساس دستورالعملهاي موجود.

د تأمين تجهيزات عمومي و ملزومات مورد نياز براساس استانداردهاي مربوطه .

هـ - رعايت كليه ضوابط و مقررات و دستورالعملها و تعرفه هاي مصوب وزارت.

و- اجراي نظریات و پيشنهادات مسئول فني مركز در امور پزشكي وفني براساس ضوابط و رعايت آنها.

ز- برنامه ريزي و سازماندهي جهت جلب رضايت مراجعين و رعايت منشور حقوق بيماران.

ح نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوط به تابلو و نيز سر نسخه هاي مركز

ط مراقبت از ساختمان ، تجهيزات و تأسيسات و امكانات ايمني وتأمين تجهيزات عمومي و ملزومات مورد نياز براساس استانداردهاي موجود و حفظ آنها.

 

فصل چهارم وظايف مسئول يا مسئولان فني:

ماده 23اهم وظايف مسئولان فني مراكز راديولوژي عبارتند از :

الف- حضورمستمر وفعال در ساعات تعيين شده و يا نوبت هاي كاري مركز قبول مسئوليت فنی در مركز

ب نظارت بر نحوه ارائه خدمات تشخيصي و ارتقاء سطح كيفي خدمات توسط كاركنان فني مركز و ابلاغ تذاكرات لازم به آنان.

ج- بررسي و اعلام صلاحيت كاركنان فني شاغل درمركز.

د تهيه و تنظيم برنامه كاري قسمتهاي مختلف مركزو نظارت بر حسن انجام خدمات تشخيصي در ساعات تعيين شده.

هـ  نظارت بر كيفيت وقابل استفاده بودن تجهيزات وملزومات هر بخش و نيز داروهاي موجود در مركز

و- نظارت بر تهيه تنظيم و نگهداري پرونده پزشكي كليه بيماران مراجعه كننده و نيز بررسي شرح حال ودستورات پزشكي مندرج در آن و تذكر به مسئولان مربوطه در صورت تخطي از موازين علمي و فني

ز نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوط به تابلو و سر نسخه هاي مركز و ارائه پيشنهادات لازم به مؤسس يا مؤسسان.

ح- ثبت گزارش دقيق عملكرد، آمار واطلاعات مربوط به فعاليتهاي مركز به تفكيك خدمات تشخيصي و درماني و ارسال نتيجه آن به وزارت يا دانشگاه /دانشكده هاي ذيربط از طريق برنامه نرم افزاري اعلام شده بطور مستمر (حداقل هر 6 ماه يكبار)

ط گزارش مواردي از بيماريهاي واگير و غير واگير كه ليست آن توسط وزارت يا دانشگاه / دانشكده تعيين مي گردد با رعايت اصل امانت داري به مراجع قانوني ذيربط.

ي ابلاغ تذاكرات فني به كليه كاركنان فني و اداري ونيز به موسس يا مؤسسان مركز و پیگيري اقدامات اجرائي و در صورت تخطي اعلام مراتب به دانشگاه /دانشكده هاي ذيربط.

ك اولويت پذيرش و بررسي وضعيت بيماران اورژانسي

ل- رعايت كليه مقررات و دستورالعملهاي وزارت و نيز موازين اسلامي ، اخلاقي ، فني ونظارت بر حسن اجراي آن.

ماده 24 ارائه كليه خدمات راديولوژي بايستي در ساعات فعاليت مركز مطابق مفاد پروانه تأسيس و با حضور نظارت مستقيم مسئول فني انجام شود.

ماده 25 حدود وظایف وخدمات مؤسسه ، حداقل فضاي فيزيكي ، امكانات فني ساختماني ، استانداردهاي لازم و تجهيزات و دستگاههاي مورد نياز وساير ضوابط از سوي وزارت تعيين و اعلام خواهد شد.

ماده 26- رعايت آئين نامه اجرايي قانون طرح انطباق موازين اسلامي ، اخلاقي ، شئونات حرفه اي در مراكز و بخشهاي راديولوژي الزاميست.

ماده 27 نظارت بر عملكرد كليه مؤسسات راديولوژي در سراسر كشور بعهده دانشگاه / دانشكده هاي مربوطه و در صورت نياز وزارت ميباشد.

ماده 28 تمديد پروانه هاي تأسيس و مسئولان فني مركز بر اساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي و ضوابط مربوطه خواهد بود.

 

فصل پنجم  تخلفات :

ماده 29- در صورتيكه مؤسس يا مؤسسان مركز از ضوابط و مقررات مربوط به الزامات و وظايف خود كه در اين آئين نامه پيش بيني شده تخلف نمايند به نحو زير اقدام خواهد شد.

الف بار اول تذكرشفاهي با قيد موضوع در صورتجلسه بازرسي محل توسط وزارت و دانشگاه /دانشكده هاي ذيربط.

ب- بار دوم اخطار كتبي توسط وزارت يا دانشگاه /دانشكده و اعلام مراتب به سازمانهاي بيمه گر.

ج در صورت تكرار و عدم توجه به تذكرات قبلي اعم از شفاهي و كتبي، چنانچه اعمال انجام شده درقالب قانون تعزيرات حكومتي (در امور بهداشتي و درماني) مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد موضوع به كميسيون ماده 11 قانون ياد شده ودر ساير موارد به محاكم عمومي احاله خواهد شد.

تبصره روش اجراي تصميمات نهايي كميسيون مذكور و آراء صادره از سوي مراجع قضايي اعم از تعطيل موقت يا دائم مؤسسه ، ابطال پروانه و.... در كميسيون قانوني بررسي وبراي اقدام به واحدهاي ذيربط ارجاع مي گردد.

 

ماده 30- اين آئين نامه مشتمل بر 5 فصل و30 ماده و31 تبصره باستناد ماده 24 قانون مربوط به مقررات پزشكي و داروئي مواد خوردني و آشامیدني مصوب 1334 (با اصلاحات بعدي ) تهيه ودر تاريخ .........به تصويب رسيده و از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد وكليه آئين نامه ها و دستورالعملهاي قبلي مغاير با آن نيز لغو مي گردد.

 

دانلود مطلب بصورت PDF

ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط Sarvenaz در تاریخ 3 سال پیش و 16:43 دقیقه ارسال شده است

سلام خسته نباشيد
من بعد از مدت ها سايت شما رو ديدم و ميخوام ازتون كمك بگيرم. من امسال كنكور دادم و راديولوژي شهيد بهشتي قبول شدم ولي در عين حال بيوتكنولوژي شهيد بهشتي هم قبول شدم .ميخواستم نظر شما رو بدونم كه كدوم رشته از لحاظ اينده كاري بهتره؟
پاسخ : با سلام و احترام
آینده کاری شامل طیف گسترده ای از موارد می شود.
دسترسی به شغل - خطرات ناشی از شغل - بحث مهم درآمد - ادامه تحصیل و ... در کل رضایت شغلی رضایت شغلی
کدام یک را مد نظر دارید.
رادیولوژی از لحاظ درآمدی شغلی با بازده متوسط می باشد چرا که در ابتدا ممکن است درآمد نسبتا بالا نداشته باشید و به مرور با ارتقاع جایگاه آنرا افزایش دهید - رضایت شغلی در رادیولوژی نسبتا خوب است- خطرات کار با اشعه در صورت رعایت موراد ایمنی بسیار پایین بوده و قابل چشم پوشی است. در حال حاضر تا مقطع ارشد تصویر برداری پزشکی در ایران موجود است.
بیوتکنولوژی هم رشته خوبی است مقاطع تحصیلی تکمیلی در ایران قابل دسترسی بوده - اما به نظر بنده دیربازده هست و باید اطلاعات کامل را از کسی که در این رشته مشغول است پرس و جو کنید


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 532
  • بازدید روز : 182
  • گوگل امروز : 25
  • بازدید هفته : 765
  • بازدید ماه : 9,057
  • بازدید سال : 106,338
  • بازدید کلی : 1,072,680